Ray Dolby

Ray Dolby

zakladatel společnosti dolby laboratories